thienlong

CÔNG BỐ DANH SÁCH KHÁCH HÀNG MAY MẮN TRÚNG THƯỞNG GIẢI NHẤT, NHÌ, BA

STT ĐIỆN THOẠI THỜI GIAN GIẢI THƯỞNG MÃ DỰ THƯỞNG
1 097529**** 04-07-2022 09:29:35 Xe Honda Air Blade 125cc 71klufv
2 091448**** 04-07-2022 16:30:37 Laptop Dell Core i5 ETIA4MB
3 035315**** 05-07-2022 11:35:58 Xe Honda Air Blade 125cc 14SN5WN
4 093368**** 05-07-2022 13:23:43 Laptop Dell Core i5 34IEQLS
5 032974**** 05-07-2022 14:38:16 Điện thoại Samsung Galaxy A22 A9K1FPP
6 091265**** 05-07-2022 14:45:38 Điện thoại Samsung Galaxy A22 1QLF54C
7 093270**** 05-07-2022 18:01:25 Laptop Dell Core i5 1f9f3xQ
8 098727**** 07-07-2022 15:22:46 Laptop Dell Core i5 5HXDT1J
9 039221**** 08-07-2022 10:22:05 Điện thoại Samsung Galaxy A22 7B63XF4
10 039771**** 08-07-2022 16:39:11 Laptop Dell Core i5 7KBSEHP
11 056450**** 09-07-2022 17:52:14 Điện thoại Samsung Galaxy A22 I59UE5G
12 090570**** 11-07-2022 08:56:40 Xe Honda Air Blade 125cc 8vs7pui
13 097176**** 12-07-2022 22:48:42 Điện thoại Samsung Galaxy A22 247E9PR
14 093414**** 13-07-2022 14:24:52 Laptop Dell Core i5 7wle8jy
15 037431**** 18-07-2022 15:06:02 Điện thoại Samsung Galaxy A22 9Q5GWMM
16 037369**** 18-07-2022 18:11:55 Laptop Dell Core i5 I52KWAS
17 093615**** 20-07-2022 15:31:55 Laptop Dell Core i5 5411C8U
18 035224**** 21-07-2022 16:22:08 Điện thoại Samsung Galaxy A22 B7JN4UU
19 097558**** 22-07-2022 14:14:26 Điện thoại Samsung Galaxy A22 8Y5FEJ6
20 036652**** 25-07-2022 15:30:58 Laptop Dell Core i5 Hbvuyhs
21 036777**** 25-07-2022 19:40:45 Điện thoại Samsung Galaxy A22 96MZJ2R
22 093875**** 25-07-2022 22:19:30 Xe Honda Air Blade 125cc ER886W5
23 084323**** 25-07-2022 22:25:55 Laptop Dell Core i5 1FVNIE4
24 033734**** 26-07-2022 08:22:40 Điện thoại Samsung Galaxy A22 EW57EGM
25 088850**** 27-07-2022 13:53:51 Điện thoại Samsung Galaxy A22 2GRU5T1
26 096100**** 01-08-2022 11:19:05 Xe Honda Air Blade 125cc 5rbehnd
27 090681**** 01-08-2022 11:40:10 Laptop Dell Core i5 6UPFU7Z
28 093533**** 02-08-2022 15:33:50 Điện thoại Samsung Galaxy A22 Afx87tl
29 094912**** 03-08-2022 14:55:33 Điện thoại Samsung Galaxy A22 1W67U98
30 086750**** 08-08-2022 16:05:45 Điện thoại Samsung Galaxy A22 ELS8JYD
31 094822**** 08-08-2022 16:51:12 Xe Honda Air Blade 125cc Cf4v2z4
32 077786**** 08-08-2022 17:04:02 Điện thoại Samsung Galaxy A22 5217TFE
33 036946**** 09-08-2022 10:16:13 Laptop Dell Core i5 7TNE78A
34 038789**** 10-08-2022 14:02:15 Laptop Dell Core i5 2HRTELK
35 081254**** 15-08-2022 10:29:33 Xe Honda Air Blade 125cc 9ZYBKRV
36 098849**** 15-08-2022 10:35:05 Điện thoại Samsung Galaxy A22 52xyegv
37 039617**** 15-08-2022 10:40:14 Điện thoại Samsung Galaxy A22 GK72QIS
38 094784**** 15-08-2022 11:49:43 Điện thoại Samsung Galaxy A22 G7fmwyp
39 090867**** 15-08-2022 12:36:54 Laptop Dell Core i5 HJDRNLK
40 037939**** 15-08-2022 13:45:09 Điện thoại Samsung Galaxy A22 1tun97h
41 098234**** 15-08-2022 18:15:00 Laptop Dell Core i5 5x6zulc
42 097172**** 22-08-2022 11:57:51 Điện thoại Samsung Galaxy A22 KDIYDA6
43 098499**** 22-08-2022 14:43:44 Điện thoại Samsung Galaxy A22 HWS4WRI
44 093276**** 22-08-2022 16:23:25 Điện thoại Samsung Galaxy A22 1vqa52d
45 097939**** 31-08-2022 14:38:05 Điện thoại Samsung Galaxy A22 CY3T48E
46 089812**** 31-08-2022 14:45:39 Điện thoại Samsung Galaxy A22 6HIFUJG
47 033969**** 31-08-2022 15:05:59 Laptop Dell Core i5 KZJGHIY
48 093871**** 31-08-2022 15:50:55 Điện thoại Samsung Galaxy A22 EZH2C8Y
49 093756**** 01-09-2022 11:32:35 Xe Honda Air Blade 125cc J1G26QX
50 091555**** 01-09-2022 15:25:11 Điện thoại Samsung Galaxy A22 5I4818J